Lorem ipsum dolor sit amet

Svazek obcí

Vznik mikroregionu Drahanská vrchovina

Svazek obcíDobrovolný svazek obcí "Drahanská vrchovina" byl založen na ustavující schůzi zástupců obcí dne 3. 4. 2000. Je ustaven v souladu s § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a jeho členy je 11 obcí. Svazek obcí je právnickou osobou a byl založen na dobu neurčitou. Sídlem svazku obcí byl ustanoven Obecní úřad Luleč. Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada, kterou tvoří statutární zástupci obcí svazku. Svazek obcí vznikl za účelem ochrany a prosazování společných zájmů obcí ve svazku sdružených.Předmětem činností svazku obcí jsou zejména: 1. Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata. 2. Zabezpečování čistoty obci, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, schromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodu, odvadění a čištění odpadních vod. 3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území. 4. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie V obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí. 5. Správa majetku obcí zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízeních a dalších zažízení spravovaných obcemi a s tím související podpora rozvoje společenského života v obcích. 6. Součinnost při vytváření nových pracovních příležitostí. 7. Součinnost při rozvoji služeb. V závěru roku 2001 dochází k transformaci Svazku obcí "Drahanská vrchovina" na Sdružení obcí "Drahanská vrchovina" v souladu s ustanoveními § 20f až 20j souhrnného platného znění občanského zákoníku 47/1992 Sb. (je podána žádost k registraci sdružení obcí na Okresním úřadě ve Vyškově). 


Kontakt

Adresa: 

Mikroregion "Drahanská vrchovina", Obecní úřad Luleč, Luleč, č.p. 33,

 683 03 Luleč
Telefon: tel.: 517 353 272, 517 353 514
Předseda mikroregionu:     
 IČ :  70954399
Email: mikroregiondrahanska@seznam.cz
WWW stránky: http://www.drahanska-vrchovina.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign