Lorem ipsum dolor sit amet

Výstava "Mikroregion Drahanská vrchovina -genius loci" - Ježkovice

Datum: 12. 5. 2010

Jak jen charakterizovat místní krajinu? Z hlediska tvaru terénu leží Ježkovice v jednom z potočních úvalů Drahanské náhorní plošiny, kterou z jihu a severu ohraničují příkré svahy k Rakoveckému potoku a k říčnímu údolí Malé Hané. Přírodní páteří obce samotné je potok Drnůvka, bez něhož by zde trvalé osídlení patrně nemohlo vzniknout (foto 1). Na náhodného návštěvníka z města zapůsobí obec svým klidem, osvěžujícím vzduchem a zachovalými příklady mizející tradiční architektury. Pravidelný návštěvník navíc zjistí, že se zde každoročně odehrávají svátky, spojené s lidovými rituály, které jsou již na většině našeho území zpravidla zapomenuty. Jak jsme se pokusili symbolicky zachytit na následující fotografii, obec spolu s okolní krajinou tvoří poměrně harmonické propojení tradice a přírody (foto 2).

Ježkovice, říjen-prosinec 2009, foto a text: Reichstäter - Slavík

S celkovou úpravností obce kontrastuje především místní JZD, jehož polorozpadlý areál je v současnosti využíván zcela minimálně (foto 1). S ustavením JZD v roce 1949 přímo souvisí také poněkud fádní krajina monokulturních polí, obklopující obec (foto 2, 3). Kolektivizační atmosféru výstižně popisuje obecní kronika: "Byl to významný den 5. září 1950, kdy započalo se s rozoráváním mezí. Tam za plotem, tam u stromu a na cestě za humny stojí porůznu lidé a v tichém zamyšlení pozorují, jak se ztrácí mez. První brázdy však neobešly se bez slz a tichého nářku. Mnohý rolník prošel v duchu celý svůj život, život svých předků... Zamyšlen oře novou brázdu a tu mu vyvstanou před očima jeho děti - osud dětí. Budou v budoucnu na svém? Co bude dál? Nedomyslí."

Ježkovice, říjen-prosinec 2009, foto a text: Reichstäter-Slavík

 

- - -

Na kopci nad vsí, přímo na hranici polí a lesů, stojí kamenný památník. Připomíná události konce 2. světové války, kdy byla obec osvobozena Rudou armádou (foto 1, 2). V místní kronice je zachycen pozoruhodný obraz o průběhu oslav: "Nedočkaví a rozradostnění občané z krytů a z domů vítají se slzami radosti své osvoboditele, a snášejí jim vše nejlepší. Vždyť přišli naši bratři osvoboditelé! A oni, boji jaksi otupělí, nevnímají naše city a sami si hledají, co by jejich chutě ukojilo. V mnohých případech však vyplnilo se přísloví "Všeho moc škodí". A proto někde přílišné požívání lihovin mělo za následek nepříjemnosti. To však nebylo ničím proti tomu, co pro nás vykonali a když uvážíme, že osvobození obce se stalo beze ztrát jak ve vojsku, tak i v civilním obyvatelstvu."

Ježkovice, říjen-prosinec 2009, foto a text: Reichstäter-Slavík

- - -

Na prstenec polí okolo Ježkovic navazují rozsáhlé lesy. Před moderní dobou byl les obvykle vnímán jako znepokojivé a tajemné území, a mnoho z této působivosti si zachoval dodnes (foto 1). Jak ovšem připomínají místní pověsti, les kdysi také sloužil vesničanům jako úkryt před vnějšími vpády a stejně jako jinde asi i za útočiště milencům. Ostatně, i při našich fotografických výpravách jsme v lese narazili na zaparkovaný automobil s příznačně omlženými skly. Lesy okolo Ježkovic lze jinak charakterizovat jako přírodě blízké a oproti příměstským lesům také relativně neznečištěné (foto 2). Jeden ze zdejších monumentálních buků (s obvodem kmene 440 cm) byl v soutěži "Strom Vyškovska roku 2005" vyznamenán třetím místem (foto 3). Na celostátní soutěž však "putoval" pouze vítězný dub od Švábenic.  

Ježkovice, říjen-prosinec 2009, foto a text: Reichstäter-Slavík

- - -

V okolí obce stojí nad příkrými svahy pozůstatky valů a příkopů dvou pravěkých pevností - Černova a Na Zbitých (foto 1 - 4). Nálezy ukazují, že byly patrně zbudovány během doby železné. Proto také přitahují tato místa keltofilní novopohanské mystiky. Zda pevnosti kdysi chránily přilehlé stezky či sloužily jako obchodní uzly, zda byly sídly náčelníků, anebo útočištěm v dobách válek, není příliš jisté. Z nálezů ovšem víme, že hradisko na Černově, opředené pověstmi o pokladech ukrytých přímo v kopci, užívali v raném středověku také Slované. Počínaje vrcholným středověkem už zde ovšem není osídlení doloženo. Zvláštně proto působí skutečnost, že místní legendy spojují hradiska s událostmi z 13.-14. století. Buď tedy nálezy z této doby ještě čekají na své objevení, anebo byly legendy z dávných dob přeneseny na mladší historické události.

Ježkovice, říjen-prosinec 2009, foto a text: Reichstäter-Slavík

- - -

Novinky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj) a Jihomoravským krajem.

  • Společný regionální operační program

  • Evropská unie

  • Jihomoravský kraj

  • Svazek obcí Drahanká vrchovina

  • Národní síť Zdravých měst ČR

Copyright © 2019 drahanska-vrchovina.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign